Internationale CEI2* (2 jours) - 2 x 74.5km

   Internationale CEI3* (2 jours) - 2 x 90.5km

   Amateur Elite (2 jours) - 2 x 74.5km

   Amateur 1 GP - 92.0km

   Amateur 1 - 91.0km

   Amateur 2 - 63.0km

   Amateur 3 - 43.0km

   Amateur 4 Speciale - 32.0km

   Amateur 4 - 22.0km

   Amateur Elite GP (2 jours) - 2 x 92.5km

   Club A indiv - 10.0km

   Club Poney 4 indiv - 10.0km

   Club 2 - 22.0km

   Club 3 indiv - 21.0km

   Club 2 Speciale - 32.0km

   Club Elite Indiv - 43.0km

   Club Elite GP - 63.0km


Assist'END - © FreRo Apps