Internationale CEI2* (2 jours) - 2 x 70.0km

   CEI1*YH 7 100 km - 100.0km

   Internationale CEI * 100 - 100.0km

   Amateur 4 - 20.0km

   Amateur 4 Spéciale - 30.0km

   Amateur 3 - 40.0km

   Amateur 2 - 60.0km

   Amateur 1 - 80.0km

   Amateur 1 VL - 80.0km

   Amateur 1 Grand Prix - 100.0km

   Amateur Elite (2 jours) - 2 x 70.0km

   Préparatoire 1 - 80.0km

   Préparatoire 2 - 60.0km

   Preparatoire 3 - 40.0km

   Préparatoire 4 - 20.0km

   Amateur 2 VR - 60.0km

   Club 2 - 20.0km

   Club 2 Speciale - 30.0km

   Club 1 - 40.0km

   Club Elite - 60.0km


Assist'END - © FreRo Apps