Internationale CEI2* (2 jours) - 2 x 70.0km

   Internationale CEI * 100 - 101.0km

   Amateur 4 - 21.0km

   Amateur 4 Spéciale - 28.0km

   Amateur 3 - 42.0km

   Amateur 2 - 56.0km

   Amateur 1 - 84.0km

   Amateur 1 VL - 84.0km

   Amateur 1 Grand Prix - 101.0km

   Amateur Elite (2 jours) - 2 x 70.0km

   Préparatoire 1 - 84.0km

   Préparatoire 2 - 56.0km

   Preparatoire 3 - 42.0km

   Préparatoire 4 - 21.0km

   Amateur 1 Grand Prix - 101.0km

   Amateur 2 VR - 56.0km

   Club 2 - 21.0km

   Club 3 indiv - 21.0km

   Club 2 Speciale - 28.0km

   Club 1 - 42.0km

   Club Elite - 56.0km


Assist'END - © FreRo Apps